درمان میخچه و پینه

mikhche

 

میخچه بر اثر ساییدگی مداوم پوست خصوصا در مناطق تحت فشار ( مانند انگشتان پا ) ایجاد می گردد. میخچه همراه با درد آزاردهنده خصوصا هنگام راه رفتن می گردد. پینه نیز مانند میخچه بر اثر ساییدگی مداوم پوست ایجاد می گردد که معمولا بدون درد بوده و بشتر در دست ها ایجاد می گردد.

درمان
محلول های خاص ضد میخچه
روش های مختلف برداشت میخچه : فریز ؛ RF جراحی